Εγκαταστάσεις

Το Εργοστάσιο

Η εταιρία διατηρεί μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Λυκόβρυση Αττικής συνολικού εμβαδού 14.000 τ.μ. που πληρεί τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και απασχολεί συνολικά -με τα καταστήματα και τις θυγατρικές της- περίπου 700 εργαζομένους. Έχοντας ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η ΒΕΝΕΤΗΣ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας τόσο στη μονάδα παραγωγής όσο και στα καταστήματά της.

Η ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. έχει καθιερώσει, εγκαταστήσει και τηρεί ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001 : 2000 και των απαιτήσεων HACCP της 93/43 ΕΟΚ, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 : Δεκ 2000

Το Εργοστάσιο έχει:

· Αναγνωρίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το Σύστημα Ποιότητας και την έκταση εφαρμογής τους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

· Καθορίσει τη σειρά και την αλληλουχία αυτών των διεργασιών

· Καθορίσει κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται για να εξασφαλίσει ότι η λειτουργία και ο έλεγχος αυτών των διεργασιών γίνεται αποτελεσματικά

· Εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων χώρων και της αναγκαίας πληροφορικής υποστήριξης, αλλά και την επιτήρηση των υπόψη διεργασιών

· Λάβει μέτρα για την επίβλεψη, μέτρηση και ανάλυση αυτών των διεργασιών
· Εγκαταστήσει διαδικασίες αναγκαίες να επιτύχουν τα σχεδιασμένα αποτελέσματα για τα προϊόντα της ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών του ΣΔΠ.

Όλες οι παραπάνω διεργασίες διαχειρίζονται από τη ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 : 2000 και την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ – ΕΛΟΤ 1416.

Οποτεδήποτε η ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. επιλέγει εξωτερικό προμηθευτή για οποιαδήποτε διεργασία που μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος που παράγει μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων θα εξασφαλίζεται έλεγχος αυτών των διεργασιών. Ο έλεγχος των διεργασιών αυτών ( που γίνονται από εξωτερικούς προμηθευτές ) ταυτοποιούνται μέσα στο ΣΔΠ του Εργοστασίου. 

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
210-2896400

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Περισσότερα» για να δείτε λεπτομέρειες. Περισσότερα.